1602.2021

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Service S.A.

Zarząd spółki Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce (dalej jako „Spółka”), nr KRS: 0000407127, działając zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 03 marca 2021 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna – Grzegorza Dziełaka
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Ostrołęce w Kancelarii Notarialnej przy ul. Jana Kilińskiego 32c, 07-410 Ostrołęka

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88