CAPITAL SERVICE S.A. jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców (dalej: „KPF”). KPF zrzesza obecnie kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, współtworzy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego. Misją KPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, wyznaczanie wysokich standardów, wzajemny szacunek oraz poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Więcej informacji na temat celu działania, zasad i sposobu funkcjonowania KPF znajduje się na stronie internetowej tej organizacji pod adresem: www.kpf.pl

Członkowie KPF, w tym CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązani są przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk.

KPF

CAPITAL SERVICE S.A. stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Jest to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich. Z uwagi na misję KPF, jaką jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce oraz dla stworzenia właściwego środowiska gospodarczego i społecznego niezbędnego do rozwoju Członków KPF, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych wypracowała niniejsze Zasady, które mają być wytyczną postępowania dla firm będących w szeregach KPF.

CAPITAL SERVICE S.A., przy wykonywania swojej działalności przestrzega postanowień Zasad Dobrych Praktyk, traktując funkcjonowanie na rynku finansowym jako zobowiązanie do stosowania najwyższych standardów w działalności gospodarczej, a swoim postępowaniem pragnie kreować w świadomości kontrahentów i klientów postrzeganie organizacji jako instytucji zaufania publicznego.

W ramach KPF funkcjonuje Rzecznik Etyki oraz Komisja Etyki, rozstrzygając wszelkie sprawy związane z naruszeniem postanowień powyższych Zasad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie stosowanych przez CAPITAL SERVICE S.A. praktyk biznesowych, które mogą naruszać niniejsze Zasady, każdy klient, kontrahent Spółki ma możliwość złożenia do Biura KPF wniosku o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Szczegóły wniosku, zasady składania znajdują się tutaj a dodatkowe, szersze informacje dotyczące postępowania w sprawie naruszenia niniejszych Zasad dostępne są na stronie KPF w zakładce Etyka.

Komisja Etyki KPF corocznie przeprowadza audyt etyczny, który ma na celu potwierdzenie przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków KPF. CAPITAL SERVICE S.A. kolejny rok z rzędu znalazła się w szacownym gronie firm, które pozytywnie przeszły weryfikację ankiety audytu etycznego. W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego, Komisja Etyki przyznała CAPITAL SERVICE S.A. Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności stosowanych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2019 roku. Wszystkie otrzymane dotychczas certyfikaty, w tym aktualny, można obejrzeć w zakładce Certyfikaty.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88