2112.2015

Przedterminowy wykup obligacji serii D

Zarząd Spółki CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”) niniejszym informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 129/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r., na podstawie § 9 ust. 1, 2 i 3 Warunków Emisji 2-letnich obligacji na okaziciela serii D,dokona wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii D na własne żądanie.

Obligacje serii D zostaną wykupione zgodnie z Warunkami Emisji według ich wartości nominalnej powiększonej o premię z tytułu przedterminowego wykupu oraz należne odsetki.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88