close menu menu

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA KLIENTÓW

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, KRS 0000407127 („Administrator”).
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych adres e-mail: iod@capitalservice.pl
 3. Pani/ Pana dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”, „RODO”)
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
 • realizacji zawartej umowy,
 • badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
 • badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,
 • zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
 • dochodzenia należności,
 • wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe,
 • w przypadku wyrażenia zgody – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, a także
 • w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez Administratora.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej,
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego oraz w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego produktów lub usług lub badania satysfakcji ze współpracy i z produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 • obrony i dochodzenia roszczeń (art. 9 ust 2 lit f Rozporządzenia).
 1. Przetwarzamy takie dane osobowe jak m.in:
 • Imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres mail
 • adres zamieszkania
 • adres korespondencyjny
 • PESEL
 • kraj urodzenia
 • obywatelstwo
 • informacje o dochodach
 • numer rachunku bankowego
 • informacje o zajmowaniu bądź nie zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego lub bycia członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, będą:
 2. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 3. biura informacji gospodarczej, w tym:
 • „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A.,
 • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 1. administrator zastawu i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków administratora zastawu dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu rejestrowego,
 2. pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mogły mieć również spółki windykacyjne i uprawnione do tego organy państwowe,
 3. w przypadku wyrażenia zgody będziemy udostępniać Pani/Pana dane podmiotom współpracującym z Administratorem takim jak:
 • Kaczmarski Group sp. j., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
 • Monetia Sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
 • AUTOPAY S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81- 718 Sopot – w przypadku skorzystania z usług płatności online i/lub usług doładowania telefonu pre-paid w Serwisie PortfelOK;
 1. Pani/Pana dane osobowe możemy również powierzać podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych z umów powierzenia gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
 • dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,
 • dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje,
 • dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.
 • dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.
 • wszelkie żądania dotyczą przetwarzania danych osobowych może Pani Pan wnosić na adres siedziby Administratora lub e-mail: iod@capitalservice.pl lub dzwoniąc na numer 601 500 500
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych * jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy pożyczki.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na dokonywaniu oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy pożyczki, przy czym ocena ta dokonywana będzie na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o pożyczkę oraz w innych dokumentach przedstawionych przez Wnioskodawcę, w oparciu o ustalone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne. Konsekwencją dokonanej oceny będzie automatyczne zakwalifikowanie do danej grupy ryzyka. Kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą możliwości otrzymania pożyczki. Przysługuje Pani/Panu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
 3. Pani Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA KONTRAHENTÓW

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, KRS 0000407127 („Administrator”).
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych adres e-mail: iod@capitalservice.pl lub dzwoniąc na numer 601 500 500.
 3. Pani/Pana przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”, „RODO”)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa lub obowiązków wynikających z łączących Panią/Pana umów ze spółką z którą współpracujemy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), np. marketingu bezpośredniego produktów lub usług lub badania satysfakcji ze współpracy oraz z produktów lub usług,
 • obrony i dochodzenia roszczeń (art. 9 ust 2 lit f Rozporządzenia).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, a także w związku z koniecznością prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Przetwarzamy takie dane osobowe m.in. jak:
 • Imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres mail
 • NIP
 • adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej
 • numer rachunku bankowego
 • inne dane osobowe i teleadresowe niezbędne do komunikacji i realizacji umowy które zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez okres właściwy dla przedawnienia obrony i dochodzenia roszczeń, a także przez czas wynikający z innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.
 • wszelkie żądania dotyczą przetwarzania danych osobowych może Pani Pan wnosić na adres siedziby Administratora lub e-mail: iod@capitalservice.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane m.in podmiotom współpracującym z administratorem danych, np. na podstawie umów powierzenia, w szczególności firmom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, upoważnionym pracownikom, spółkom windykacyjnym oraz organom państwowym.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 3. Administrator danych nie będzie przekazywać danych poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowej.