CAPITAL SERVICE S.A. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (dalej: „ZPF”). ZPF zrzesza obecnie kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, współtworzy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego. Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, wyznaczanie wysokich standardów, wzajemny szacunek oraz poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Więcej informacji na temat celu działania, zasad i sposobu funkcjonowania ZPF znajduje się na stronie internetowej tej organizacji pod adresem: www.zpf.pl

Członkowie ZPF, w tym CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązani są przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk.

Jest to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich. Z uwagi na misję ZPF, jaką jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce oraz dla stworzenia właściwego środowiska gospodarczego i społecznego niezbędnego do rozwoju Członków ZPF, Związek Przedsiębiorstw Finansowych wypracował niniejsze Zasady, które mają być wytyczną postępowania dla firm będących w szeregach ZPF.

CAPITAL SERVICE S.A., przy wykonywaniu swojej działalności przestrzega postanowień Zasad Dobrych Praktyk, traktując funkcjonowanie na rynku finansowym jako zobowiązanie do stosowania najwyższych standardów w działalności gospodarczej, a swoim postępowaniem pragnie kreować w świadomości kontrahentów i klientów postrzeganie organizacji jako instytucji zaufania publicznego.

W ramach ZPF funkcjonuje Rzecznik Etyki oraz Komisja Etyki, rozstrzygając wszelkie sprawy związane z naruszeniem postanowień powyższych Zasad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie stosowanych przez CAPITAL SERVICE S.A. praktyk biznesowych, które mogą naruszać niniejsze Zasady, każdy klient, kontrahent Spółki ma możliwość złożenia do Biura ZPF wniosku o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Szczegóły wniosku, zasady składania znajdują się tutaj a dodatkowe, szersze informacje dotyczące postępowania w sprawie naruszenia niniejszych Zasad dostępne są na stronie ZPF w zakładce Etyka.

Komisja Etyki ZPF corocznie przeprowadza audyt etyczny, który ma na celu potwierdzenie przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków ZPF. CAPITAL SERVICE S.A. kolejny rok z rzędu znalazła się w szacownym gronie firm, które pozytywnie przeszły weryfikację ankiety audytu etycznego. W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego, Komisja Etyki przyznała CAPITAL SERVICE S.A. Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności stosowanych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2022 roku. Wszystkie otrzymane dotychczas certyfikaty, w tym aktualny, można obejrzeć w zakładce Certyfikaty.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500