close menu menu

Polityka prywatności

 

 1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony) (dalej jako: CAPITAL SERVICE).

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i zakres danych osobowych przetwarzanych przez CAPITAL SERVICE, w tym to, w jaki sposób i w jakim celu są one przetwarzane, jaki jest sposób ich przetwarzania oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu mail: iod@capitalservice.pl

 

 1. Definicje
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Portal – system stron www umieszczonych na serwerze internetowym CAPITAL SERVICE pod adresem internetowym https://kredytok.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na Portalu służących Użytkownikowi do korzystania z Usług,
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu – przetwarzanie Danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

 1. Jakiego rodzaju Dane osobowe przetwarza CAPITAL SERVICE?

Wypełniając formularz, chcąc skorzystać z naszych usług lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa Dane osobowe pozostaną poufne.

Podczas korzystania z Serwisu udostępniacie nam Państwo takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu komórkowego, nr dowodu osobistego, adres e-mail, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), typ dochodu (nazwa pracodawcy/firmy (dla wybranych typów dochodów), kwota dochodu, dzień wypłaty wynagrodzenia (dla wybranych typów dochodów)), wysokość wnioskowanej pożyczki, kraj urodzenia, obywatelstwo, informacje o zajmowaniu bądź nie zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego lub bycia  członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.

Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam one udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia.

W momencie udostępnienia nam swoich danych osobowych Capital Service S.A. staje się ich Administratorem.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa Dane osobowe przetwarzamy, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakość świadczonych usług
i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej,
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o którą Państwo wnioskujecie,
 • realizacji zawartej umowy o udzielenie finasowania tj. np. umowy pożyczki lub kredytu,
 • badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
 • badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,
 • zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
 • dochodzenia należności,
 • wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe,
 • wysyłania informacji handlowych i marketingowych – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora,
 • kontaktu z Państwem,
 • obsługi akcji promocyjnych, w których Państwo wyrazili chęć wzięcia udziału,
 • obsługi zgłoszonej przez Państwa sprawy, pytania lub reklamacji,
 • realizacji świadczonych przez nas usług,
 • dbania o bezpieczeństwo – weryfikujemy działania Użytkowników i wykrywamy podejrzane aktywności
  i naruszenia, dzięki czemu zwalczamy oszustwa, nadużycia i wyłudzenia oraz zapobiegamy i chronimy Państwa w przypadku kradzieży dokumentów lub/i tożsamości,
 • w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez Administratora,
 • udoskonalania i dostosowywania usług i produktów, profilowania potrzeb Użytkowników, aby dostarczać usługi, które mogą Państwa zainteresować,
 • ułatwienia Użytkownikom korzystania z usług poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail, np. jeżeli widzimy, że macie Państwo problem z wypełnieniem wniosku,
 • spełnienia przez CAPITAL SERVICE obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • ustalenia i dochodzenia i obrony roszczeń przez CAPITAL SERVICE,
 • księgowym, statystycznym, analitycznym.

 

Jeżeli zatem np. wyrazili Państwo chęć zawarcia z nami umowy w zakresie oferowanych przez nas usług finansowych Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, czyli w sytuacji, w której przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz do jej zawarcia.

 

Państwa dane przetwarzamy również ze względu konieczność obrony lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art.  9 ust 2 lit f RODO czy w przypadku konieczność wykonania określonych obowiązków prawnych spoczywających na nas jako Administratorze danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO.

Możemy też przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu lub dla interesu osób trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO  polegającego
w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego. Prawnie uzasadniony interes to też  np. zarządzanie naszą relacją z klientem lub jego firmą, ulepszanie naszych usług i rozwiązań czy rozwijanie relacji z partnerami biznesowymi.

Kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą  poczty elektronicznej, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe takie jak m.in. imię nazwisko, dane kontaktowe oraz swój numer telefonu i adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie Państwo również zawrzeć inne dane osobowe.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda określona w  art. 6 ust 1 lit a RODO i wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam
w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Na podstawie zgody przetwarzamy też Państwa dane np. w przypadku jej wyrażenia na przesyłanie ofert, promocji oraz gdy udostępniamy Państwa dane naszym Partnerom w celu zrealizowania oferowanych usług. W takiej sytuacji podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne, abyśmy mogli informować Państwa o ofertach, czy świadczyć usługi. Przysługuje Państwo prawo do odwołania takiej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie jej pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Swoje żądanie w tym zakresie możecie Państwo kierować na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem adresu mail iod@capitalservice.pl

 

 1. Jak długo Capital Service przetwarza Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez CAPITAL SERVICE przez następujące okresy:

 • dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,
 • dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej
  w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje,
 • dane dotyczące zawartej umowy pożyczki lub kredytu – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa,
 • dane niezbędne dla obsługi Państwa pożyczki lub kredytu w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek lub kredytu,
 • dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania.

 

 1. Komu możemy udostępniać Państwa Dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać w związku z oferowanymi przez nas produktami i  usługami do:

 • Biura Informacji Kredytowej w celu złożenia zapytania i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji dotyczących Państwa, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Wiąże się to z przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. przekazanych przez CAPITAL SERVICE w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym z ich dalszym udostępnianiem bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
 • Biur informacji gospodarczej (zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zgodnie z którym Pożyczkodawca może wystąpić do biura informacji gospodarczej o informacje na temat Wnioskodawcy na podstawie czasowego upoważnienia), takich jak:
  • „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, zwanego dalej KRD,
  • Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, zwanego dalej BIG Infomonitor,
  • ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, zwanego dalej ERIF,
  • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, zwanego dalej KBIG w związku z zapytaniem o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Państwa zobowiązań oraz upoważnieniem KRD, BIG Infomonitor, ERIF oraz KBIG do ujawnienia CAPITAL SERVICE w/w informacji;
 • Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji których pełna aktualizowana lista znajduje się na stronie: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/;
 • Monetia Sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, KRS 0000011441 – w przypadku skorzystania z Usługi Monetia (Classic, Plus, Premium);
 • Kaczmarski Group sp. j., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, KRS: 0000880153 – w przypadku skorzystania z usługi Chroń PESEL (brązowy, srebrny, złoty);
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz realizacji usług zawartych
  w wybranym Pakiecie UNIQA (m.in.: Assistance medyczny, Pomoc domowa, Assistance komputerowy, Cyber, Cukrzyca, Nadwaga, E- wizyty);
 • AUTOPAY S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81- 718 Sopot – w przypadku skorzystania z usług płatności online i/lub usług doładowania telefonu pre-paid w Serwisie PortfelOK;
 • Firmom świadczącym usługi kurierskie, takim jak Glovo, w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa towarów w ramach świadczonych przez nas usług;
 • Profesjonalnych podmiotów świadczących usługi księgowe w przypadku skorzystania z  oferty Rozlicz
  z nami PIT w Serwisie PortfelOK;
 • Operatorom telefonii komórkowej w przypadku skorzystania z oferty Doładowanie telefonu pre-paid
  w Serwisie PortfelOK;
 • podmiotom świadczącym usługi windykacyjne.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe oraz podmioty, którym powierzamy dane osobowe w ramach realizacji usług na podstawie zawartych umów powierzenia zapewniających ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami określonymi w RODO oraz nasi upoważnieni pracownicy, którzy są zobowiązani do zachowania przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy.

 

 1. Czy Państwa dane poddawane są automatycznemu procesowi decyzyjnemu (w tym profilowaniu)?

Proces podejmowania decyzji o udzieleniu pożyczki odbywa się w oparciu w o profilowanie, co jest niezbędne do zawarcia umowy pożyczki. Proces polega na ocenie zdolności kredytowej na podstawie informacji, które podał Użytkownik, które pozyskaliśmy dzięki stosowanym narzędziom oraz pozyskanych od podmiotów trzecich np. biur informacji gospodarczych. Konsekwencją profilowania może być negatywna decyzja o udzieleniu pożyczki lub innej formy finansowania, w związku z powyższym możecie Państwo skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania danych.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe są przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie  przekazujemy Państwa danych do podmiotów w państwach trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do  międzynarodowych.

 

 1. Jakie mają Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych?

Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w tym RODO przysługują Państwu prawa do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych – wycofania zgód na ich  przetwarzanie, jeżeli uprzednio wyrażono takie zgody,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,
  w przypadku, gdy uważacie Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W celu realizacji w/w praw możecie Państwo:

 • złożyć oświadczenie na Infolinii pod numerem telefonu 601 500 500 podczas rejestrowanej rozmowy
  z Doradcą Klienta,
 • przesłać informację na adres mailowy kontakt@kredytok.pl,
 • przesłać informację na adres spółki: CAPITAL SERVICE S.A., ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka,
 • skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mail: iod@capitalservices.pl

 

 1. Czy nagrywane są Państwa rozmowy oraz dlaczego?

CAPITAL SERVICE nagrywa wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące dla celów dowodowych oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkownika oraz windykacji.

 

 

 

Wszystkie rozmowy wychodzące i przychodzące są nagrywane w celach:

 • zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym, ich wykrywania oraz zapewniania dowodów w przypadku prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 • przeprowadzania i dokumentowania procedury identyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • zbierania i przechowywania Państwa zgód i preferencji przekazywanych telefonicznie, aby zapewnić odpowiednią komunikację Państwem i zachować dowód legalnego przetwarzania danych,
 • zapewnienia, że dostarczyliśmy Państwu pełnych informacji o naszych produktach, gdy ubiegali się Pańśtwo się o pożyczkę, zgodnie z wymogami ustawowymi,
 • otrzymywania, rozpatrywania i odpowiedzi na wszelkie pytania, wnioski, skargi lub spory, które mogą się pojawić,
 • kontroli jakości i doskonalenia naszych funkcji obsługi klienta i windykacji, w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta oraz w pełni zgodnych i etycznych praktyk windykacyjnych.

Nagrania rozmów są bezpiecznie przechowywane przez ograniczony czas w naszych systemach telefonicznych
i są pobierane przez nasz personel tylko wtedy, gdy jest to wymagane do powyższych celów. Informacje
o poszczególnych czasach retencji można uzyskać kierując pytanie na adres iod@capitalservice.pl.

 

 1. Jak CAPITAL SERVICE chroni Państwa Dane Osobowe?

CAPITAL SERVICE zapewnia najwyższy standard ochrony Danych Osobowych Użytkowników dla zapewnienia poufności i adekwatności danych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed nieuprawnionym wykorzystaniem i przetwarzaniem.

Przetwarzając dane osobowe, dokładamy starań, aby były one prawidłowo zabezpieczone i by nieuprawnione osoby nie miały do nich dostępu. W tym celu wdrożyliśmy szereg rozwiązań i powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych
i zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez odpowiednie  przepisy, w tym RODO.

 

 1. W jaki sposób CAPITAL SERVICE będzie powiadamiać Państwa o zmianach Polityki prywatności?

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i nie zastępuje przepisów prawa. W razie konieczności zmiany polityki, jej zmodyfikowana wersja będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania. Niezbędne dane kontaktowe znajdziesz poniżej:

 

 1. Inspektor ochrony danych

CAPITAL SERVICE powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych:

 • pisemnie na adres siedziby Administratora: Inspektor Ochrony Danych, CAPITAL SERVICE S.A.,
  J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
 • e-mail: iod@capitalservice.pl

 

Realizacja złożonego przez Państwa żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z zasadami i wymogami określonymi przepisami prawa.

 

 1. Pliki Cookies

Portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać wygodę Użytkowników i zapewnić Państwu jak najlepsze rozwiązania związane z korzystaniem ze strony.

Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z CAPITAL SERVICE reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Użytkownicy zawsze mogą wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Portalu.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies pozwalają nam m.in:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,,

 

Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.W ramach naszej strony mogą funkcjonować następujące pliki cookies podmiotów trzecich m.in.:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Google AdWords
 • Google AdSense

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora Serwisu, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Pliki „cookies” stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

 

Zarządzanie plikami „cookies”:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas
w celu Twojej identyfikacji.

 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.