0605.2016

Komunikat o wprowadzeniu do obrotu obligacji serii C

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 434/2016, na mocy której 1050 obligacji na okaziciela serii C Emitenta o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW na Catalyst.

Niezwłocznie po jej otrzymaniu, Zarząd Spółki przekaże informację o wyznaczeniu dnia pierwszego notowania przedmiotowych papierów wartościowych.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88