0308.2016

Emisja i przydział obligacji serii H

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii H oraz uchwałę o przydziale ww. obligacji. Przydzielonych zostało łącznie 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii H o łącznej wartości 15 mln zł.

Obligacje serii H są obligacjami na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone a Emitent zobowiązał się do ustanowienia stosownych zabezpieczeń w późniejszym terminie zgodnie z warunkami emisji.
Obligacje serii H nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88