2606.2017

Emisja i przydział obligacji serii I

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce informuje, iż w dniu 5 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii I.
Obligacje serii I zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii I do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Dnia 26 czerwca 2017 r., na mocy stosownej uchwały Zarządu, dokonany został przydział łącznie 200.000 obligacji serii I o łącznej wartości 20 mln zł.

Inwestorzy złożyli 112 zapisów na łączną kwotę 31,58 mln zł. Stopień redukcji wyniósł więc 36,67%.

Obligacje serii I są obligacjami 21-miesięcznymi, emitowanymi jako niezabezpieczone, na okaziciela, o wartości nominalnej 100,00 zł każda. W terminie najpóźniej do 30 września 2017 r. Emitent zobowiązał się ustanowić wskazane w warunkach emisji zabezpieczenia.
Obligacje serii I nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88