2203.2018

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I (dalej: WEO) emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym przedterminowym wykupie 94 910 (słownie: dziewięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset dziesięciu) sztuk obligacji serii I, który nastąpi w dniu 31 marca 2018 r.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88