0102.2019

Emisja i przydział obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2019 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii L w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii L do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dnia 28 stycznia 2019 r., na mocy stosownej uchwały Zarządu, dokonany został przydział łącznie 89 071 sztuk obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 8.907.100 zł.

Obligacje serii L są obligacjami na okaziciela, o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Obligacje nie mają postaci dokumentu.

Warunki emisji obligacji zobowiązują Emitenta do ustanowienia stosownych zabezpieczeń po dacie emisji, tj. po dacie zapisania Obligacji w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Obligacje serii L nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku Catalyst.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88