2109.2018

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym przedterminowym wykupie 62 310  (słownie: sześćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu dziesięciu) sztuk obligacji serii I, który nastąpi w dniu 30 września 2018 r.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500