1112.2018

Emisja i przydział obligacji serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii K w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii K do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Dnia 5 grudnia 2018 r., na mocy stosownej uchwały Zarządu, dokonany został przydział łącznie 131.000 sztuk obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 13.100.000 zł.

Obligacje serii K są obligacjami na okaziciela, o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Obligacje nie mają postaci dokumentu.

Warunki emisji obligacji zobowiązują Emitenta do ustanowienia stosownych zabezpieczeń po dacie emisji, tj. po dacie zapisania Obligacji w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Obligacje serii K nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu  prowadzonego  przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie na rynku Catalyst.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500